Privacyverklaring

Rookstopconsult.be verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent het privacy beleid, kunt u contact nemen via info@rookstopconsult.be.

Verwerkingsdoeleinden

Rookstopconsult.be verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van zorgvragers voor patiëntenadministratie, patiëntenzorg, en patiëntenregistratie in het kader van financiële tussenkomst bij rookstopbegeleiding georganiseerd door de Vlaamse Overheid.

Rechtsgronden van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (b) aangezien de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en (f) de behartiging van een gerechtvaardigd belang (zijnde de verstrekking van de rookstopbegeleiding).

Overmaken aan derden

Het Rijksregisternummer van de zorgvrager alsook de datum, starttijd en duur van de sessie worden doorgegeven aan de Vlaamse Overheid in het kader van de regeling voor financiële tussenkomst bij rookstopbegeleiding. Klik hier voor meer informatie omtrent deze regeling.

In bepaalde gevallen, en alleen mits uitdrukkelijk instemming van de zorgvrager, kunnen persoonsgegevens in de vorm van een verslag van de rookstopbegeleiding overgemaakt worden aan de huisarts of specialist van de zorgvrager.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor patiëntenadministratie en patiëntenzorg zullen worden bewaard gedurende een termijn van 10 jaar na afloop van het begeleidingstraject.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De zorgvrager heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f).

Bovendien heeft de zorgvrager het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn of haar persoonsgegevens te bekomen.

Teneinde bovenstaande rechten uit te oefenen, wordt de zorgvrager gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@rookstopconsult.be.

Klacht

De zorgvrager beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be, +32 (0)2 274 48 00).